Wettelijke bepalingen

Uitgever van de website
De website www.treca-interiors.mutu6.gaboweb.net is eigendom van het bedrijf ALSACE BEDDING

BVBA met een kapitaal van € 1.000

Hoofdzetel: 3 allée Emile Reynaud – gebouw B – 77200 TORCY

RCS MEAUX B 820.296.051

E-mail: contact-france@treca-interiors.mutu6.gaboweb.net

Hoofdredacteur van de publicatie van de website: Irit BOBER

 

Webagentschap verantwoordelijk voor het applicatieonderhoud van de website
GABOWEB webagentschap

Bvba met een kapitaal van € 10.000

RCS PONTOISE 502 435 563

Hoofdzetel: 18 rue de la Baronne de Rothschild

60270 GOUVIEUX

Telefoon: 03 65 96 01 68

 

Ontwerp en bruikbaarheid van de website
De ontwerper is het bedrijf ALSACE BEDDING

BVBA met een kapitaal van € 1.000

Hoofdzetel: 3 allée Emile Reynaud – gebouw B – 77200 TORCY

RCS MEAUX B 820.296.051

Artistieke leiding: Adova Group
Host van de website
ONLINE SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 214 410,50 euro, een dochteronderneming van de Iliad Group, geregistreerd in het handelsregister van Parijs onder het nummer RCS PARIS B 433 115 904, BTW-nummer FR 35 433115904

 

Toegang tot de website
De website is toegankelijk voor alle gebruikers die niet-professionele fysieke personen zijn, de klok rond, 7 dagen op 7, behalve in geval van overmacht en onder voorbehoud van onderhoudswerkzaamheden aan de website en moeilijkheden in verband met de structuur van communicatienetwerken.

Het gebruik van de website is volledig gratis. De apparatuur (computer, telefoon, software, telecommunicatiemiddelen, etc.) die toegang tot de website mogelijk maken, zijn echter wel op kosten van de gebruikers, net als de kosten van de internetaansluiting.

De gebruiker heeft zelf de kennis verworven die nodig is om internet te gebruiken en toegang te krijgen tot de website.

Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten aangeboden op de website, zal de gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord van minstens 6 alfanumerieke tekens, moeten invoeren. Met die persoonlijke toegangscodes kan de gebruiker toegang krijgen tot een persoonlijke omgeving. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar toegangscodes en verbindt zich er toe die niet openbaar te maken aan derden. In geval van verlies van de toegangscodes en/of frauduleus gebruik van die toegangscodes door een derde partij, verbindt de gebruiker zich ertoe de uitgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen. In geen enkel geval kan de uitgever verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van elementen in de persoonlijke ruimtes van de website, noch voor enige schade die voortvloeit uit frauduleuze handelingen van derden die leiden tot veranderingen in de informatie die daarop ter beschikking gesteld wordt.

 

Handhaving van de wet en de openbare orde
Het is voor elke gebruiker verboden om de website en/of de inhoud ervan te gebruiken om inhoud te verspreiden die in strijd is met de openbare orde of met de goede zeden of met eender welke wet- of regelgeving die van kracht is.

In verband met de website is het in het bijzonder voor elke gebruiker verboden om de volgende zaken te publiceren:

– alle gegevens die de persoonlijke rechten van derden schenden, die van kwetsende, lasterlijke, racistische, xenofobe aard zijn, of die schadelijk zijn voor de eer en goede naam van anderen, of die aanzetten tot discriminatie of rassenhaat, of die bedreigend zijn voor een persoon of groep van personen, of van pornografische of pedofiele aard;

  • alle gegevens die van gewelddadige aard zijn of pleiten voor oorlogsmisdaden, of beledigend of onbeschoft zijn;
  • alle gegevens die een overtreding vormen van de wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten;
  • alle gegevens voor commerciële of reclamedoeleinden (tenzij er vooraf aan de uitgever schriftelijk toestemming werd gevraagd);
  • alle gegevens die een overtreding vormen van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

Persoonlijke gegevens
Voor sommige elementen van de website is er een voorafgaande registratie van de gebruiker nodig. Als dat het geval is, worden er persoonlijke gegevens aan de gebruiker gevraagd, met inbegrip van naam en voornaam, het volledige adres en het e-mailadres.

De gebruiker wordt dan geïnformeerd over het feit dat er tijdens zijn bezoeken aan de website een cookie automatisch kan worden geïnstalleerd op zijn of haar browser. Een cookie is een blokje van gegevens dat de gebruiker niet individueel kan identificeren; het registreert echter gegevens die betrekking hebben op de navigatie (geraadpleegde pagina’s, datum en tijdstip van bezoek, etc.) die tijdens latere bezoeken kunnen worden gelezen. De cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om de toegang tot de website te vereenvoudigen, door te vermijden dat de gebruiker bij elk bezoek aan de website zijn of haar gegevens in dient te voeren. Het gebruik van cookies maakt het ook mogelijk voor de uitgever om het verkeer te controleren en het gebruik van haar website te verbeteren. De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van deze praktijk en machtigt de uitgever om cookies te gebruiken. De gebruiker kan, indien gewenst, deze cookies uitschakelen door de voorkeuren van zijn of haar browser aan te passen.
Bovendien kan de verzamelde informatie worden onderworpen aan een informaticabehandeling bedoeld voor het beheer van gegevens voor commerciële doeleinden (klantenrelatie, prospectie, orderverwerking, …). Die behandeling is momenteel het onderwerp van een verklaring aan de CNIL onder de vereenvoudigde norm nr. 48 (deliberatie nr. 2005-112 van 7 juni 2005).

In overeenstemming met de artikelen 32 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (wet nr 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden), heeft elke gebruiker het recht op toegang, wijziging en verwijdering van zijn of haar gegevens. De uitoefening van die rechten gebeurt door de uitgever.

 

Aansprakelijkheid

De uitgever zal zich inspannen om alle nodige maatregelen te treffen om de website toegankelijk te houden voor haar gebruikers. Hij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld als een of meer gebruikers geen verbinding kunnen maken met de website als gevolg van een technische storing, een bug of een ander probleem vooral gerelateerd aan de overbelasting van het netwerk. De uitgever is dus niet aansprakelijk voor het onvermogen van de gebruiker om de website, in zijn geheel of gedeeltelijk, te gebruiken, ongeacht de oorzaak van dat onvermogen, vooral tijdens periodes waarin men bezig is met het bijwerken van informatie en/of het verbeteren van programma’s die nodig zijn voor de goede werking van de website of met het uitbreiden van de functionaliteiten van de website. De uitgever wijst ook elke aansprakelijkheid af voor onderbrekingen of storingen van het internet.
De uitgever behoudt zich bovendien het recht voor om te kunnen stoppen met het exploiteren van de website op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

De overdrachtniveaus en de responstijden van de informatie die circuleert tussen het internet en het platform van de website, worden door de uitgever niet gegarandeerd. De snelheid van de informatiestroom ontlast de uitgever niet van zijn taak om gebruikers toegang te verlenen tot de website, maar de kenmerken inherent aan online netwerken met betrekking tot de technische middelen van absorptie van het gegenereerde verkeer.

De uitgever herinnert gebruikers aan de mogelijkheden en beperkingen van het internet en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van de verbinding van de gebruikers aan het netwerk via de website. De uitgever kan meer specifiek niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, materiële of immateriële schade, veroorzaakt aan de gebruikers, hun computerapparatuur en de daar opgeslagen gegevens, en de mogelijke gevolgen daarvan voor hun activiteiten.

De hyperlinks naar andere bronnen aanwezig op de website of op het internet zijn niet de verantwoordelijkheid van de uitgever, net als de besmetting van computerapparatuur of de verspreiding van een virus of andere computerinfecties. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites van derden of de inhoud waar deze sites van derden de gebruikers mogelijk naartoe sturen. Daarnaast is de uitgever niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten, reclame of eender welke andere elementen of diensten die op dergelijke sites worden aangeboden. De gelieerde of niet-gelieerde sites zijn onderhevig aan hun eigen algemene gebruiksvoorwaarden en voorwaarden inzake bescherming van persoonsgegevens. De uitgever is dus niet aansprakelijk voor enige schade of verlies of vermeende gevolgschade of schade in verband met het gebruik of het feit van vertrouwd te hebben op de inhoud, de producten of de diensten beschikbaar op dergelijke sites.

Het gebruik van de website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker die alle risico’s die daaruit kunnen voortvloeien, bewust accepteert.

 

Intellectuele eigendom
Het ontwerp, de vorm en de inhoud van de website is exclusief eigendom van de uitgever.
Alle gegevens, tekst, informatie, afbeeldingen, foto’s of andere inhoud verspreid op de website is onderhevig aan bescherming onder het Intellectueel Eigendomsrecht, hetgeen aanleiding kan geven tot burgerlijke en strafrechtelijke sancties.

Als gevolg daarvan mag de gebruiker in geen geval de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk reproduceren, kopiëren, aanpassen, veranderen, wijzigen, downloaden of distribueren, noch mag de gebruiker inhoud introduceren die een negatieve impact zouden hebben op de gegevens aanwezig op de website.

Met name elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van de website, op welke wijze dan ook, met inbegrip van de reproductie van de HTML-code, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever, is verboden en vormt een inbreuk die door de wet bestraft wordt. In het bijzonder elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de merken of logo’s van de uitgever, of zijn

partners, uitgevoerd vanaf de elementen van de website, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever of de eigenaar van het betrokken logo of merk, is bij wet verboden.